برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: https://globalartco.it/

ساخت لوکیشن گوگل و ویز

در سال ۱۴۰۱ طراحی انجام شده است.