برخی خدمات انجام شده:

از سال ۱۴۰۰ تا حال حاضر مشاور و پشتیبانی از شبکه های اجتماعی

راه اندازی، کسب درآمد و مدیریت کانال یوتیوب

انتشار آثار و بازاریابی در پلتفرم ها
و…