برخی خدمات انجام شده:

آدرس وب سایت رسمی: peymanjazini.com  (دامنه اصلی در سال ۲۰۲۱ منقضی شده است)

توجه: به جهت حفظ اثر، نسخه پشتیبان در آدرس https://dl24.top/peymanjazini بارگزاری شده است.

از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ طراح، توسعه دهنده و پشتیبان فنی وب سایت